ติดต่อสอบถาม

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาคาร9 ชั้น9

เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71900

โทรศัพท์ 034-534-087

email : kongplan.kan@gmail.com