ประวัติความเป็นมา

           กองนโยบายและแผน  เมื่อก่อนมีฐานะเป็นสำนักวางแผนและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ได้มีการพัฒนามาจาก หน่วยงานระดับแผนกซึ่งเป็นแผนกหนึ่งในจำนวน 15 แผนกของสำนักงานอธิการบดี (ขณะนั้น) ในปี พ.ศ.2528  วิทยาลัย (สถาบัน) ได้ตั้งศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนา  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา มีภาระกิจเกี่ยวกับการวิจัย การจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์สรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสถาบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2529วิทยาลัย (สถาบัน) ได้แบ่งศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนาออกเป็น 2 หน่วยงาน ที่มีฐานะเท่าเทียมคณะวิชาทั้ง 2 หน่วยงาน คือ  ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษากับสำนักวางแผนและพัฒนา

หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ.2538 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.2542  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 16 ตอนพิเศษ 79    วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  สำนักวางแผนและพัฒนา  เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และในวันที่  9 มิถุนายน  2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ทรงลงพระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในวันที่  14  มิถุนายน  2547  จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547   มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547  มีผลให้การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปโดยสำนักวางแผนและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นกองนโยบายและแผน  สังกัดสำนักงานอธิการบดี