บุคลากร

นางนารี สุขดี
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
                                                                           
นางสาวน้ำทิพย์  น้ำสระน้อย                          นางสาวนพวรรณ  ถาวรประเสริฐ                   นาวสาวเบญจมาศ เพ็ชรจบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                                                                               
     นายวรเทพ  ชคัตตรัย                                        นายมนตรี  จุทะบาล                                  นายสันติ  กระต่ายทอง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์