ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาคาร 9 ชั้น 9

เลขที่ 70 หมู่ที่ 4ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190

โทรศัพท์ 034-534087

facebook    :       https://www.facebook.com/profile.php?id=100032295174391