ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เลขที่ 70 หมู่ที่ 4ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000  โทรศัพท์ 034-134133