มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ

Read more