ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5ปี (พ.ศ.2565-2569)

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5ปี (พ.ศ.2565-2569) [ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาฯมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี] วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9