ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5ปี (พ.ศ.2565-2569)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมี ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยกองนโยบายและแผนไต้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
ภายในการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายนำเสนอ “(ร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)” วิทยากรโดยคุณนารี สุขตี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนต่อด้วยการแบ่งกลุ่มวิพากษ์ “(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ” กลุ่ม 1 การยกระตับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยากรโดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภาวิซาการผู้ทรงคุณวุฒิ มรภ.กาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ.กาญจนบุรี กลุ่ม 2 วิจัย สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการบริหารจัดการ วิทยากรโดย รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรภ.กาญจนบุรี อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.กาญจนบุรี และกลุ่ม 3 ศิลปะวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบัน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาสัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรภ.กาญจนบุรี นางนารี สุขตี ผู้อำนวยการกองนโยนายและแผน มรภ.กาญจนบุรี