กองนโยบายและแผนจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ณ ไมด้า รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ณ ไมด้า รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและดร.เฉลียว เพชรทอง รองอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จากนั้นเป็นการรับฟังการอภิปรายและสรุปข้อเสนอแนะผลการวิพากษ์ (ร่าง) “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569” โดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นากยกสภามหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี
4. ดร.เฉลียว เพชรทอง รองอธิการบดี
5. นางนารี สุขดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนำ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565–2569 เสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
>>>ภาพการประชุม<<<