รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)

แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม  2564 (NEW)       Download 

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน  2564                   Download 

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564                     Download 

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564                 Download 

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคาคม 2564                Download

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563                    Download

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563               Download

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2563                      Download

รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  (NEW)       Download 

 • รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน มกราคาคม 2564                Download

 • รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563                    Download

 • รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563               Download

 • รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563                     Download

ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ และโครงการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ และโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (NEW)     Download 

 • ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ และโครงการศิลปวัฒนธรรม  ประจำเดือน มกราคาคม 2564              Download

 • ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ และโครงการศิลปวัฒนธรรม  ธันวาคม 2563                                   Download

 • ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ และโครงการศิลปวัฒนธรรม  พฤศจิกายน 2563                               Download

 • ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ และโครงการศิลปวัฒนธรรม  ตุลาคม 2563                                     Download