รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อ คณะกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณและติดตามงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย

 


  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)  Download

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)  Download