ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 5 ปี (18ก.พ.64)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 5 ปี (18 ก.พ. 64)
วันที่ 18 ก.พ. พ.ศ. 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้นโยบายและแนวทางการปรับแผนมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565 ถึง 2569 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
พร้อมกันนี้ ดร.เฉลียว เพชรทอง รองอธิการบดีและคุณนารี สุขดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ยังได้ร่วมรับฟังและอภิปรายและวิพากษ์แนวทางการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี การประชุมในครั้งนี้ได้มี ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมวิพากษ์อีกด้วย

ภาพบรรยากาศการประชุม