รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


  1. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไตรมาสที่ 1 – 2   ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไตรมาสที่ 3        ดาวน์โหลดเอกสาร