เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. การปรับทิศทาง เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. แบบฟอร์ม 01 การกำหนุดกลุ่มวิชา/……เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดเอกสา
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาและวิจัย…….เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 4. การจัดทำแผนผลักดันมหาวิทยาลัยตามความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญ (แผนการผลักดันมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
 5. (ร่าง) ความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
 6. ผัง (ร่าง) ความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
 7. (ร่าง) เป้าหมายแผนแม่บทย่อยในการขับเคลื่อนการตำเนินงานตามภารกิจ (หลัก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
 8. (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศพ.ศ. 2564 – 2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
 9. นโยบายและยุทรศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ 2563-2570  ดาวน์โหลดเอกสาร
 10. นำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศ และสถานะภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
 11. Worksheet 1-3  ดาวน์โหลดเอกสาร