การจัดเตรียมข้อมูล งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดเตรียมข้อมูล งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


  1. การจัดเตรียมข้อมูล งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. แบบฟอร์มงบลงทุนปี 64 (เตรียมชี้แจงงปม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
  3. แบบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร
  4. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
  5. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
  6. ราคามาตรฐาน ICT ดาวน์โหลดเอกสาร