แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อกองนโยบายและแผน


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อกองนโยบายและแผน

แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของท่าน หลังจากที่ได้รับการบริการจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต่อไป รวมถึงนำข้อมูลนี้ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนันสนุน

ตอนที่ 1 เลือก >>สถานะ

ตอนที่ 2 เลือก >> ข้อ 20 กองนโยบายและแผน

ตอนที่ 3 เลือก >> ทำแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนสุดท้าย>>ส่งแบบสอบถาม

 

>>ตอบแบบสอบถาม<<<