ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563

ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

ชมภาพการประชุม