รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย สะสมประจำเดือน ธันวาคม  2562     ดาวน์โหลดเอกสาร   

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย สะสมประจำเดือน มกราคม  2563     ดาวน์โหลดเอกสาร   

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย สะสมประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย สะสมประจำเดือน มีนาคม  2563    ดาวน์โหลดเอกสาร