รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์           ประจำเดือนกันยายน 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนสิงหาคม 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนมิถุนายน 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนเมษายน 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนมีนาคม 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนมกราคม 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนธันวาคม 2561  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์            ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  (ดาวน์โหลดเอกสาร)