รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ปีต่างๆ

 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    (เปิดดูรายละเอียด)


 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    (เปิดดูรายละเอียด)


 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (เปิดดูรายละเอียด)


 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (เปิดดูรายละเอียด)


 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (เปิดดูรายละเอียด)