รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561            

  1. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 1 
  2. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 2 
  3. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 3 
  4. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 4