รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารเข้าประชุมสภามหาวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 1 
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2 
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 3 
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 4