รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  1. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไตรมาสที่ 1 – 2    ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไตรมาสที่ 3         ดาวน์โหลดเอกสาร
  3. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไตรมาสที่ 4         ดาวน์โหลดเอกสาร