การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบลงทุนเบื้องต้น) 2 ธ.ค. 62


การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร