รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สะสมไตรมาสที่ 4)

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562 (สะสมไตรมาสที่ 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร