รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร