มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา

ในวันที่ 28 พ.ย. 2562

ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร

(ชมภาพการประชุม)