เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  (วาระแรก ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)  แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563)


  1. เอกสารนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  และ   แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  โดย ดร.เฉลียว เพชรทอง รองอธิการบดี  ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. เอกสารนำเสนอ แนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  (วาระแรก ระยะ 3ปี พ.ศ. 2563-2565) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วย งานและระดับมหาวิทยาลัย   (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  โดย ดร.เฉลียว เพชรทอง รองอธิการบดี  และ นางนารี  สุขดี ผู้อำนวยการกอง นโยบายและแผน  ดาวน์โหลดเอกสาร

  3.  เอกสารนำเสนอ แนวทางการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  โดย นางนารี  สุขดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  ดาวน์โหลดเอกสาร

  4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสองพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔    ดาวน์โหลดเอกสาร 

  5.  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580 )   ดาวน์โหลดเอกสาร

  6.  สรุปสาระสำคัญ แผนแม่บทภายใต้  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580 )   ดาวน์โหลดเอกสาร 

7.   แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร