กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสนอขอรับงบประมาณดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดการโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสนอขอรับงบประมำณดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระหว่างวันที่ 28 29 ตุลาคม 2562
ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร