ประชุมเรื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย

การประชุมเรื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สถานที่ประชุม ห้องประชุมเพทาย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เข้าชมภาพการประชุม