โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมการประชุม