ประชุมการจัดลำดับความสำคัญงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองนโยบายและแผนจัดประชุมการจัดลำดับความสำคัญงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคาร 9 ชั้น 2