รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีต่างๆ

      เอกสารเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

1. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไตรมาสที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร

2.

3.

4.แสทาาส่


      เอกสารเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561            

  1. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 1 
  2. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 2 
  3. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 3 
  4. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 4 


 

เอกสารเข้าประชุมสภามหาวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 1 
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2 
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 3 
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 4