ภาระงาน

นางนารี  สุขดี                            ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน        >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ 


นางสาวน้ำทิพย์  น้ำสระน้อย        นักวิเคราะห์โยบายและแผน                 >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ          


นางสาวนพวรรณ  ถาวรประเสริฐ   นักวิเคราะห์โยบายและแผน                >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ


นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรจบก      นักวิเคราะห์โยบายและแผน                 >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ


นายวรเทพ  ชคัตตรัย                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ


นายมนตรี  จุทะบาล                    นักวิเคราะห์โยบายและแผน                 >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ


นายสันติ  กระต่ายทอง                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                       >> ภาระงาน /หน้าที่รับผิดชอบ