ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

1. ผศ. พิมพา สุวรรณฤทธิ์ พ.ศ. 2528-2530
2. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์ พ.ศ. 2530-2533
3. ผศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ พ.ศ. 2533-2534
4. ผศ.พิมพา สุวรรณฤทธิ์ พ.ศ. 2534-2538
5. ดร.ผดุง อัมพรมุนี พ.ศ. 2542-2546
6. ผศ.อำนวยโชค รื่นเริง พ.ศ. 2546-2547
7. นางนารี สุขดี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน