องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (22 มี.ค.2564)

วันที่ 22 มีนาคม 2564พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ที่แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแต่ยังคงสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเข้าพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จำนวน 14 โครงการหลัก 35 โครงการย่อย ในพื้นที่ 33 หมู่บ้าน 82 โรงเรียน และเกิดภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 25 ภาคีเครือข่าย
สำหรับปีงบประมาณ 2564 มีโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และการสร้างความรักสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และมหาวิทยาลัยในการปลุกพลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
(ชมภาพการประชุม)

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี