เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

เอกสารประกอบ การประช

Read more

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสนอขอรับงบประมาณดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดการโครงกำรประชุ

Read more