การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 กันยายน พ.

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก

กองนโยบายและแผน จัดป

Read more

ประชุม คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 พ.ค. 2562)

กองนโยบายและแผน จัดป

Read more