มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ

Read more

แบบประเมินตำแหน่งยุทธศาสตร์ (SWOT) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  แบบประเมินตำแ

Read more