ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปรับทิศทาง เป้าหม

Read more