กองนโยบายและแผนจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ณ ไมด้า รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 20-21 มีนาค

Read more